Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Dogodki in novice /
19.11.2012  

Zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB)

Državni zbor Republike Slovenije nas je obvestil, da je Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi[1], vložil pobudo volivcem za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki ga je Državni zbor ponovno sprejel na seji dne 23. 10. 2012.

V postopku obravnave je bilo ugotovljeno, da pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, ponedeljek, 19. 11. 2012. Zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov pa nedelja, 23. 12. 2012.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo:

»PROTI SLABI BANKI«

V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanem obrazcu.

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum (opcija A). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

VOLIVCI, KI STALNO ALI ZAČASNO PREBIVAJO V TUJINI

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini (v nadaljevanju DKP) ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve (v nadaljevanju MZZ).

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca), oziroma z lastnoročnim podpisom, če identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi MZZ.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku (Sindikat KNG Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana), ki poskrbi, da se podana podpora zaradi vpisa le-te v računalniško evidenco, pošlje upravni enoti.

Upravna enota preveri ali je volivec vpisan v evidenco volilne pravice, ali je morebiti že dal podporo in če je volivčeva identiteta bila preverjena s strani uradne osebe DKP ali osebe, ki jo je za potrjevanje identitete določilo MZZ. Če volivec ni vpisan v evidenco volilne pravice in ga do poteka roka, ki je določen za dajanje podpor, ni mogoče vpisati, oziroma je bilo ugotovljeno, da je podporo že dal, ali, da njegova identiteta ni bila preverjena s strani uradne ali pooblaščene osebe, upravni organ o tem pisno obvesti vlagatelja, to je pobudnika ali njegovega predstavnika in volivca. Nepotrjen obrazec upravni organ vrne pobudniku. Tak način dajanja podpore se v računalniški evidenci evidentira v zavihku »Pobude/glas« s transakcijo PV13 (Evidentiranje PODPORE volivca).

 


<//span>

[1] Uradni list RS, št. 26/2007- uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZRLI