Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Dogodki in novice /
04.08.2011  

Razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2011

V okviru razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2011 podeljujejo posebno priznanje za podjetnika s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu, ter ki :

·         s svojim podjetniškim delovanjem deluje zgledno in širi primere dobre prakse na področju družbene odgovornosti in spodbuja ostale k tovrstnim aktivnostim,

·         se ob svojem rednem poslovanju v gospodarstvu aktivno loteva tudi problemov s področja družbene odgovornosti in jih rešuje ter zato dosega viden vpliv v družbi,

·         si prizadeva pomagati mladim, da se čim bolje vključijo v skupnost in se skozi delo osamosvojijo,

·         si prizadeva za ohranjanje slovenstva, oziroma pospeševanje sodelovanja med državo, v kateri deluje in Slovenijo.

 

PRAVILA SODELOVANJA NA RAZPISU:

1. Predlog lahko poda posameznik ali pravna oseba iz Slovenije ali tujine, vendar ne kandidat za priznanje. Soglasje kandidata ni potrebno. Predlog je lahko podan v slovenskem ali angleškem jeziku.

2. Prijavitelji morajo prijavi priložiti tudi obrazložitev in dokazila, na osnovi katerih bo strokovna komisija ocenjevala prijavo (opis kandidata, utemeljitev predloga, priznanja, priporočila, druga dokazila – več je zapisano v pogojih sodelovanja).

3. Predlagani kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje in kriterije za prijavo:

·         kandidat je Slovenec, ki živi v svetu oz. v zamejstvu, ali oseba, ki ima slovenske korenine, in se ukvarja s podjetništvom v zamejstvu oz. po svetu,

·         kandidat s svojim podjetniškim delovanjem deluje zgledno in širi primere dobre prakse na področju družbene odgovornosti, ter zato dosega viden vpliv v družbi, spodbuja ostale k tovrstnim aktivnostim, ter deluje na naslednjih področjih družbene odgovornosti: okolje, skupnost, trg, zaposleni, vodenje, človekove pravice, etika, pravice potrošnikov, drugo,

·         kandidat si prizadeva za ohranjanje slovenstva oz. je s svojim delovanjem veliko prispeval k ohranjanju vezi z Republiko Slovenijo ter za pospeševanje sodelovanja med državami na različnih področjih ter povečanje prepoznavnosti Slovenije v svetu oz. Slovencev iz sveta doma, v Sloveniji (posredno ali neposredno, npr. podpora slovenskih kulturnih in drugih ustanov v tujini, razvoj inovativnosti ipd.),

·         kandidat si prizadeva pomagati mladim in razvija družbeno odgovoren odnos do mladih (zaposlovanje mladih, mentorstvo, štipendiranje, sofinanciranje projektov ipd.), da se čim bolje vključijo v skupnost in se skozi delo osamosvojijo,

·         kandidat je podjetnik, ki spodbuja mlade, tudi podjetnike, k povezovanju s Slovenci v Sloveniji in k vzpostavljanju mreže sodelovanja med mladimi v Sloveniji in izven nje, ter utrjevanju poslovnih vezi med njimi,

·         kandidat je za svoje delo že prejel priporočila ali priznanja stanovskih in drugih organizacij, ustanov, prejel je priporočila.

4. Kandidat mora delovati na področju gospodarstva v svetu oz. v zamejstvu in izkazovati povezanost s Slovenijo (poslovne povezave, sorodstvene, druge povezave ipd.).

5. Predlogi za kandidate naj bodo posredovani v enem tiskanem in enem elektronskem izvodu ter v naslednjih oblikah:

·         Tiskani mediji: v obliki .pdf dokumenta

·         Elektronski mediji: na CD-ROM ali ključku

6. Pri ocenjevanju se upoštevajo dosežki kandidata v zadnjih dveh letih, vključno do 15. septembra 2011.

7. Ocenjevalno komisijo sestavljajo uveljavljeni strokovnjaki s področja družbene odgovornosti, predstavniki strokovno-interesnih organizacij in predstavniki organizatorjev nagrade ter partnerskih organizacij. V primeru konflikta interesov ocenjujejo člani komisije po načelu samoizločitve.

8. Ocenjevalna komisija bo ocenjevala:

·         Vsebino predlogov, podkrepljeno z utemeljitvami.

·         Izvirnost in raziskovalno delo kandidata na področju družbene odgovornosti, dela z mladimi in gospodarstva.

·         Doprinos kandidata k večji osveščenosti družbe o družbeno odgovornih temah in povezovanje Slovenije s Slovenci po svetu in v zamejstvu.

9. Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa in prijavni obrazec) je na voljo na spletnem naslovu www.horus.si, kjer so na voljo tudi vsi ostali podatki, ki se nanašajo na ta razpis.

10. Način prijave in rok za oddajo:

·         Vloga mora biti izpolnjena na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, vključno z obrazložitvijo prijavitelja in dokazili (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji). Vloga je lahko podana v slovenskem ali angleškem jeziku (na voljo sta obe različici razpisne dokumentacije).

·         Prijavo morajo predlagatelji podpisano predložiti v enem (1) tiskanem in enem (1) tiskanemu identičnem elektronskem izvodu (zgoščenka) v zaprti ovojnici (kuverti), ki ima na prednji strani oznako: »Ne odpiraj: Prijava na razpis Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS 2011 – posebno priznanje za podjetnika s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu in/ali po svetu« ter na hrbtni strani navedbo predlagatelja: naziv in naslov oz. sedež.

·         Rok za oddajo vlog je torek, 20. september 2011. Komisija bo upoštevala vse prijave, ki bodo do tega datuma prispele na poštni naslov inštituta IRDO, Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor. Vloga mora biti najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici (kuverti). Vloge, ki ne bodo predložene oziroma priporočeno oddane na pošti v predvidenem roku, se bodo štele za prepozne.

·         Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

·         Organizatorji lahko priznanje kandidatu odvzamejo, v kolikor krši pogoje in pravila razpisa, kot sledi iz pravilnikov razpisa za nagrado Horus 2011.

·         Prijavnine ni.

 

Pomembni datumi:

·         3. 6. - 31. 8. 2011 zbiranje predlogov za kandidate za dobitnike priznanja

·         31. 8. - 15. 9. 2011 zbiranje študij primerov s strani kandidatov in dodatnih dokazil

·         20. 9. 2011 zaključek razpisa

·         23. 9. – 14. 10. 2011 ocenjevanje komisije, 1. krog

·         17. 10. 2011 razglasitev nominirancev za priznanje

·         18. 10. – 27. 10. 2011 ocenjevanje komisije, 2. krog

·         november 2011 predstavitev finalistov in podelitev priznanj

·         november 2011 izdaja zbornika s predstavitvijo sodelujočih

 

Dodatne informacije: www.horus.si, nagrada.horus@irdo.si