Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Dogodki in novice /
22.08.2011  

Zbiranje podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku

Državni zbor Republike Slovenije nas je obvestil, da je Aleš Primc, Malejeva 3, Ljubljana, v sredo 22. 6. 2011, na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/2007- uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZRLI), vložil pobudo volivcem za razpis zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku (DZ), ki ga je državni zbor sprejel na seji 16. 6. 2011.

Z dopisom št. 040-31/2011/11 (132-01), z dne 2. 9. 2011 smo bili seznanjeni, da je zbiranje podpisov za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku, ki se jo evidentira pod šifro 505, prekinjeno z dnem 3. 9. 2011, saj je Ustavno sodišče presojalo ali bi z odložitvijo uveljavitve Družinskega zakonika (DZ, EPA 817-V) ali zaradi njegove zavrnitve na referendumu lahko nastale protiustavne posledice.

Obveščamo vas, da je Ustavno sodišče z odločbo št. U-II-3/11-22 z dne 8. 12. 2011 (Uradni list RS, št. 109/2011, z dne 30. 12. 2011), zahtevo Državnega zbora zavrnilo.

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (v nadaljevanju: ZRLI) v četrtem odstavku 21. člena določa, da se zbiranje podpisov v primeru odločitve Ustavnega sodišča, s katero to zavrne zahtevo Državnega zbora, nadaljuje naslednji dan po objavi odločbe Ustavnega sodišča v Uradnem listu. V zvezi s tem je pobudnik referenduma na Državni zbor 28. 12. 2011 naslovil zahtevo, podano na podlagi smiselne uporabe prvega odstavka 16.a člena ZRLI, in sicer, da se v primeru odločbe Ustavnega sodišča, s katero bi to zavrnilo zahtevo Državnega zbora, rok za zbiranje podpisov pa bi v celoti ali deloma padel v čas med 25. 12. in 2. 1., za nadaljevanje koledarskega roka za zbiranje podpisov določi 3. 1. 2012. 

Upoštevaje navedeno odločbo Ustavnega sodišča, akt o razpisu roka za zbiranje podpisov volivcev v podporo navedeni referendumski zahtevi, ki je pričel teči 1. 9. 2011, in nastop zadržanja tega roka zaradi sprejetja navedenega sklepa Državnega zbora ter smiselno uporabo ZRLI v zvezi z navedeno zahtevo pobudnika lahko volivke in volivci svojo podporo k navedeni zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma oddajo še 33 dni. Preostanek roka za zbiranje podpisov začne teči v torek, 3. 1. 2012, ob 0.00 uri, izteče pa se v soboto, 4. 2. 2012, ob 24. uri.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: »Za družinski referendum«.

V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanem obrazcuVzorec obrazca in vzorec pravilno izpolnjenega obrazca sta prilogi tega dopisa.

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum (opcija A). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Podpora se lahko v skladu z zgoraj navedeno določbo zakona poda na naslednji način:

VOLIVCI, KI STALNO ALI ZAČASNO PREBIVAJO V TUJINI

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini (v nadaljevanju DKP) ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve (v nadaljevanju MZZ).

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca), oziroma z lastnoročnim podpisom, če identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi MZZ.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje na naslov:

Civilna iniciativa za družino in pravice otrok

Tržaška 85

1000 Ljubljana

Upravna enota preveri ali je volivec vpisan v evidenco volilne pravice, ali je morebiti že dal podporo in če je volivčeva identiteta bila preverjena s strani uradne osebe DKP ali osebe, ki jo je za potrjevanje identitete določilo MZZ. Če volivec ni vpisan v evidenco volilne pravice in ga do poteka roka, ki je določen za dajanje podpor, ni mogoče vpisati, oziroma je bilo ugotovljeno, da je podporo že dal, ali, da njegova identiteta ni bila preverjena s strani uradne ali pooblaščene osebe, upravni organ o tem pisno obvesti vlagatelja, to je pobudnika ali njegovega predstavnika in volivca. Nepotrjen obrazec upravni organ vrne vlagatelju. Tak način dajanja podpore se v računalniški evidenci evidentira v zavihku »Pobude/glas« s transakcijo VP13 (Evidentiranje PODPORE).