Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Dogodki in novice /
27.09.2010  

ZBIRANJE PODPISOV VOLIVCEV ZA PODPORO ZAHTEVI ZA RAZPIS ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O SPREMEMBI ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Državni zbor Republike Slovenije nas je obvestil, da je dr. Janez Posedi, Gibina 19, 9240 Ljutomer, v torek 14. 9. 2010, na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/2007- uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZRLI), vložil pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-O). Referendumsko vprašanje se glasi:

 »Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-O, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 7. 9. 2010 ?«

 V skladu s prvim odstavkom 16. a člena in tretjim odstavkom 12. a člena ZRLI, je predsednik Državnega zbora določil, daj je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev četrtek, 23. 9. 2010 in zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov sreda, 27. 10. 2010. V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanem obrazcu. Vzorec obrazca in vzorec pravilno izpolnjenega obrazca sta prilogi tega dopisa.

 Skladno s 16b. členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo predlogu za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma (opcija A). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

 Svojo podporo lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi Ministrstvo za zunanje zadeve (v nadaljevanju MZZ).

 Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatsko-konzularnega predstavništva, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca), oziroma z lastnoročnim podpisom, če identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

 Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje upravni enoti, za vpis podpore v računalniško evidenco.

 Upravna enota preveri ali je volivec vpisan v evidenco volilne pravice, ali je morebiti že dal podporo in če je volivčeva identiteta bila preverjena s strani uradne osebe diplomatsko – konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini ali osebe, ki jo je za potrjevanje identitete določilo MZZ. Če volivec ni vpisan v evidenco volilne pravice in ga do poteka roka, ki je določen za dajanje podpor, ni mogoče vpisati, oziroma je bilo ugotovljeno, da je podporo že dal, ali, da njegova identiteta ni bila preverjena s strani uradne ali pooblaščene osebe, upravni organ o tem pisno obvesti vlagatelja, to je pobudnika ali njegovega predstavnika in volivca. Nepotrjen obrazec upravni organ vrne vlagatelju.